Skip to main content

Tổ chức đăng ký công dân có độ tuổi 17 và nam thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ xã Thụy Hùng năm 2024

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thụy Hùng đã tổ chức đăng ký công dân đủ tuổi 17 và nam thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2025.

3

Nhằm quản lý chặt chẽ nam công dân đến tuổi 17 và độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị, công dân nữ có chuyên môn cần cho Quân đội đang sinh sống học tập, làm việc trên địa bàn xã. Làm cơ sở cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025.Cấp uỷ, Chính quyền chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã tiến hành đăng ký nghĩa vụ quân sự chặt chẽ bảo đảm chất lượng cao. Tổ chức đăng ký theo Luật nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ, đăng ký hết số lượng, có chất lượng các công dân thuộc thẩm quyền quản lý của xã.

66

T/H: Nguyễn Trọng Quý - Công chức VHXH

About